Back

JOURNEY TO CONTEMPORARY ASIAN ART

Works By Shuvaprasanna, S Choyal, GR Santosh, Manjit Bawa, VS Gaitonde, Arpana Caur, KK Hebbar, Ved Nayar, A Narayanan, Gogi Saroj Pal & Vasundhara Tewari

SAITAMA, JAPAN

20 June - 2 August 1992

The Museum Of Modern Art